THE CHERRY ORCHARD

Dallas Theater Center 1993-1994 Season

By Anton Chekhov
Translated by Elisaveta Lavrova
Set Design by Christopher Barreca
Costume Design by Donna M. Kress
Lighting Design by Jennifer Tipton
Sound Design by Tom Mardikes
Dramaturgy by Melissa Cooper

CAST
Lopakhin David Chandler
Dunyasha Cordelia Richards
Yepikhodov Howards Samuelsohn
Firs Larry Golden
Ranyevskaya Candy Buckley
Anya Michelle O'Neill
Varya Jennifer Rohn
Gayev Ted Sorel
Charlotta Sheriden Thomas
Simeonov-Pishchik Akin Babatunde
Yasha Conan McCarty
Trofimov Mark Nelson
The Passerby René Moreno